REFERAT fra LIF Generalforsamling

tirsdag den 8. juni 2021

 

Sted: LIF klubhus, Tømmerup Stationsvej

Dagsorden

 1. a.                                      Valg af dirigent og stemmeudvalg
 2. b.                                      Formanden og Sektionslederne aflægger beretning
 3. c.                                       Regnskab 2020
 4. d.                                      Indkomne forslag

-          Bestyrelsen stiller forslag om oprettelse af Padel Tennis Sektion

-          Bestyrelsen stiller forslag om nedlæggelse af egenbetaling i perioden 01.07.21-31.12.22

 1. e.                                      Fastlæggelse af kontingenter jf. § 5.1
 2. f.                                       Godkendelse af budget 2021
 3. g.                                      Valg bestyrelsesposter, efter retningslinjerne § 8.6
 4. h.                                      Valg af formand (Marianne Andersen)
 5. i.                                        Valg af kasserer (Palle Kjær Andersen)
 6. j.                                        Valg af bestyrelsesmedlem (Tommy Oszadlik)
 7. k.                                      Valg af bestyrelsessuppleant (Steen Halvorsen)
 8. l.                                        Valg af revisor (Carsten Hansen, genopstiller ikke)
 9. m.                                    Valg af sektionsleder badminton (Bjarne Kent Nielsen, genopstiller ikke)
 10. n.                                      Valg af sektionsleder bordtennis (Ole Kaliszan)
 11. o.                                      Valg af sektionsleder bowling (Jørgen Andersen)
 12. p.                                      Valg af sektionsleder fodbold (Carsten Hansen, genopstiller ikke)
 13. q.                                      Valg af sektionsleder golf (Peter Littau)
 14. r.                                       Valg af sektionsleder gokart (Daniel Kjær Andersen)
 15. s.                                       Valg af sektionsleder løb (Inger Seeberg)
 16. t.                                       Valg af sektionsleder squash (Jan Cardinal)
 17. u.                                      Valg af sektionsleder svømning (Marianne Andersen)
 18. v.                                      Eventuelt

 

 

a. Valg af dirigent og stemmeudvalg

Formand og Næstformand deltes om dirigentposten

Til stemmeudvalget blev Thomas Aagaard og Erik Meilstrup valgt.

b.  Formanden og Sektionslederne aflægger beretning

1. Formandens beretning

Indledning

Kære Alle sammen.

Velkommen til LIF´s ordinære generalforsamling.

Dette bliver nok den korteste beretning, jeg har holdt i mine år som formand.

Den 11. marts 2020 lukkede Danmark ned grundet Corona virus og den om sig gribende pandemi. Det har betydet meget lav aktivitet på firmaidræts fronten og dermed også i LIF.

Jeg har besluttet mig for, at det kun er her i indledningen, at jeg nævner ordet Corona, for jeg tror at alle er lede og kede af at høre om Corona og alt det, som sygdommen har afstedkommet.

Vi kan forhåbentlig snart komme tilbage til normale tilstande igen, med vaccinationer og sommer på vej, ser det ud til at lysne op, hvilket vi selvfølgelig skal glæde os over.

Vi har igen i år indkaldt, som vedtægterne foreskriver det, to gange. Begge gange er det sket via intranets i Naviair og CPH og på LIF´s hjemmeside. Vi har måttet udskyde vores årlige generalforsamling i 3 måneder, men jeg tænker, at det kan ingen have indvendinger i mod – alternativet havde været at holde generalforsamlingen som et online møde.

Bestyrelsesarbejdet m.v.

Vi har i 2020 kun afholdt to ordinære bestyrelsesmøder, et i juli og et i oktober.

Mette er tiltrådt bestyrelsen og skal hjælpe til med opdatering af vores hjemmeside, etablering af en Facebook gruppe for alle medlemmer samt hjælpe Marianne med referater.

Vi har en fast dagsorden på vores møder, så vi kommer hele vejen rundt. Bestyrelsen orienterer om nye sager samt giver eventuelle tilbagemeldinger på udestående sager. Der bliver også altid orienteret om medlemsstatistik og økonomi.

Vi har stor glæde af at kunne klare ”paragrafferne” via e-mail og TEAMS møder, specielt i disse tider samt når noget haster.

Sektionslederne er som udgangspunkt inviteret til alle møder og de og klubhusbestyrerne har deres faste punkter på dagsorden til møderne, her har de mulighed for at berette og forespørge om alt, der vedrører deres sektioner.

Al økonomi foregår i dag via banken, så alle transaktioner er sporbare, og både Formand og Næstformand/Kasserer har kreditkort samt adgang til relevante data. Alle bankudskrifter modtages af formanden og afstemmes med kassereren, hvis der er spørgsmål. Vi har altid overblik over indestående på LIF konto og de pengestrømme, der ind- og udbetales. Naviair og CPH trækker kontingent over lønnen på de medarbejdere, som er medlemmer af LIF, og hver måned får vi overført en samlet kontingentindbetaling direkte på kontoen. Herudover får vi tilsendt lister over, hvilke medarbejdere der er trukket i kontingent. Øvrige medlemmer betaler deres kontingent via PBS.

Erik, Steen og Tommy hjælper med diverse ad hoc-opgaver, Tommy hjælper vores klubhusbestyrere med indkøb, og han følger sammen med dem op på, om VVS og husets almene tilstand er i orden. CPH bidrager med, at der er lavet en ekstern årlig serviceaftale på vores fyr.

Palle og Mette er ansvarlige for vores hjemmeside, hvor alt af interesse lægges på løbende. Så hold godt øje med www.lif-lif.dk. Vi benytter desuden intranets i CPH og NAVIAIR, så vi kan nå ud med nyheder til alle interesserede – også ikke-medlemmer. Mette arbejder på en LIF Facebook gruppe, så vi også af den vej kan nå vore medlemmer.

Selv sikrer jeg sammen med Palle, at medlemslisten er ajour, indkalder til diverse møder, samt forestår almen sagsbehandling som formand. Palle varetager selve kassererarbejdet. Mette og Marianne tager sig af referatskrivningerne.

Vi har et fint samarbejde med FSKBH. På det kommende – også udskudte - repræsentantskabsmøde den 21. juni vil Palle og Marianne deltage.

Unionen sender hver uge en nyhedsmail, og herfra lægger vi relevante emner på vores hjemmeside. Det er formanden, som modtager mailen og den bliver altid videresendt til hele bestyrelsen, alle sektionsledere og til vores klubhusbestyrere. Alle er dog velkomne til at tjekke nyheder ud fra unionen på deres hjemmeside fskbh.dk.

Samarbejdet med vores sektionsledere fungerer stort set fint. 

Dog har vi lidt triste nyheder her, idet Carsten har valgt at træde af som sektionsleder for fodbold og Inger træder fra som sektionsleder for løb. De skal dog begge have stor tak for deres indsats.

Løbe-sektionen må nok hvile lidt i sig selv, da vi umiddelbart ikke har nogle kandidater til sektionslederposten. Skulle et medlem ønske at tilmelde sig et løb, klarer vi nok dette.

Det er straks værre med Fodbold-sektionen, selvom vi p.t. kun har ét hold tilmeldt unionens turnering, er det fortsat vigtigt at have en sektionsleder. Derfor skal vi også appellere til, at holdet kikker indad og finder en ny sektionsleder. De få opgaver der er kan sagtens deles med holdlederen.

Sidste år fik vi ny badminton-sektionsleder, da Keld Lundberg valgte at takke af. I stedet blev Bjarne Kent Nielsen valgt, han har desværre valgt at træde fra igen af private årsager. Heldigvis har vi et nyt bud til posten, idet Thomas Aagaard har ønsket at stille op. Det er vi i bestyrelsen meget glade og taknemmelige for.

Vore øvrige sektionsledere har heldigvis valgt at blive og da vi også har forslag om en ny sektion – nemlig Padel tennis – er det dejligt, at vi her kan præsentere forslag til sektionsleder på posten – mere om dette under indkomne forslag.

Tak til sektionsledere for jeres arbejde i 2020, selvom det har været det mindst begivenhedsrige år på firma-sportsfronten i mands minde.

Medlemmer

Den 2. juni 2021 var medlemstallet 286 medlemmer, hvoraf 7 er passe. Det er en stor tilbagegang i forhold til sidste år, hvor vi den 20. marts 2020 var 379 medlemmer, heraf 5 passive medlemmer. Altså en samlet tilbagegang på 93 medlemmer.

Det er et stort og alvorligt tilbageskridt for foreningen. Alene normal kontingent indbetalingen falder med næsten 45.000 kr. årligt.

Hovedårsagen til det store medlemsfrafald er de store fyringsrunder i primært CPH, men også flere fra Naviair har valgt at stoppe. Det er ærgerligt også fordi vi netop har rakt ud og informeret om, at man kan fortsætte sit medlemskab i LIF ved fratrædelse.

Nu håber vi så, at vi med en ny idrætsgren på programmet kan lokke nye medlemmer til.

Husk i øvrigt altid at give besked om ændringer af organisatoriske tilhørsforhold, nye telefonnumre og navneændringer til formanden, så det kan blive noteret.

Sponsorstøtte

I 2020 fik vi 26.000 kr. i tilskud fra Naviair og kr. 70.000 fra CPH. Vi modtager også stadigvæk fri energi og husleje for baneanlæg og klubhusarealet fra CPH samt den ugentlige græsslåning på banerne.

CPH og Naviair skal have en kæmpe tak for deres store støtte til LIF – vi har fået lovning på, at Naviair også giver tilskud i 2021, det samme gælder CPH, som også fortsat leverer fri energi og husleje for baneanlæg og klubhusarealet fra CPH samt den ugentlige græsslåning på banerne.

 Repræsentation

I 2020 har LIF været repræsenteret ved følgende:

40-års jubilæum

-          Palle Gericke NAVIAIR

 

25-års jubilæum

-          Lars Faurschou CPH

-          Jørgen Hjort Pedersen NAVIAIR

-          Henrik Morild NAVIAIR

-          Stine Thane NAVIAIR

-          Tina Forsberg NAVIAIR

 

Andet

-          Marianne Andersen CPH – blomster

-          Steen Halvorsen NAVIAIR – blomster

-          Inger Seeberg CPH – blomster

 

Herudover har følgende haft jubilæer, som endnu ikke er fejret:

Jesper Pedersen – 25 år – CPH

Henrich Krogsgaard – 25 år – CPH

Peter Helge Leisner – 25 år – CPH

Frank Watson – 25 år – CPH

Rene Sommer – 25 år – CPH

Peter Woning – 25 år - CPH

STORT TILLYKKE HERFRA

Husk i øvrigt at kontakte bestyrelsen, hvis et af vores medlemmer bør betænkes med en gave, vores holdning er at glæde alle med en gave i forbindelse med deres jubilæer, større mærkedage eller når der er svær sygdom. Desuden vil vi gerne være repræsenteret ved medlemmers bisættelser.

Kontingent

Bestyrelsen stiller ikke forslag til kontingent forhøjelse, vores tilskud betyder, at vi ikke vælger at stille forslag om at hæve kontingentet.

FSKBH - fodbold

I 2020 afvikledes vore egne samt Sun Class deres hjemmekampe på LIF Ground. Denne aftale vil også fortsætte i 2021. Sun Class betaler lidt for brug af vore faciliteter.

7-mandsturneringen

Der blev ikke holdt nogen turnering i 2020.

Klubhuset, Boldbaneanlægget og parkeringspladsen

Huset er i hele 2020 blevet passet og tilset af klubhusbestyrerne Sigurd og Per.

Tommy hjælper fortsat med på sidelinjen. Huset har været lukket for brug i næsten hele 2020 og ind i 2021 indtil nu. Til gengæld har vi netop fået ekstra rengøringshjælp på, så specielt omklædnings- og badefaciliteter samt toiletter får en ekstra omgang efter afvikling af fodboldkampe.

Banerne bliver – når der er behov – malet af vores malemand med hjælp fra Palle.

Vi har heldigvis også fået gang i turneringen igen.

CPH Markservice har sørget for den ugentlige græsslåning og den årlige hækkeklipning. Vi vil derfor gerne rette en stor tak til CPH – Markservice for deres arbejde, og deres altid tilstedeværende hjælp, når dette er påkrævet.

Afgange & tilgange

Ud over de 3 sektionsledere, som fratræder, fratræder Carsten også som revisor. Her har vi lokket Hugo til at stille op (det er vi så glade for) og det forventes, at alle øvrige, som er på valg i dag, genopstiller.

Afrunding

Min 2020-beretning blev noget anderledes, end jeg havde forestillet mig, da vi holdt vor sidste Generalforsamling. Den er fyldt med flere triste informationer men heldigvis også gode nyheder. Vi får forhåbentlig tre nye sektionsledere og en ny revisor og vi kan forhåbentlig også snart tiltrække nye medlemmer. Det bliver mit store ønske for 2021.06.01

Til jer frivillige vil jeg sige et ord – TAK – I ved hvad det dækker. Jeg vil dog tilføje et ”OP PÅ HESTEN”, lad os ikke slå ud, lad os være kreative og nytænkende og få det bedste ud af fremtiden. Den ser heldigvis langt lysere ud, inden den har gjort længe. Vi skal skabe en forening, hvor man igen søger ind for at nyde idrætten, sporten og det sociale fællesskab, som firmaidrætten netop gør så godt.

Mit ønske for 2021 er at I alle får et langt bedre og mere begivenhedsrigt år, at I alle snart er færdig vaccinerede og at I vil få en fantastisk sommer.

Hermed vil jeg afrunde min beretning for 2020. Tak til jer, fordi I kom og tak fordi I lyttede. I ønskes alle en forsat god generalforsamling.

 

Sektionsleder Badminton, beretning ved Bjarne Kent Nielsen

Bjarne Kent Nielsen deltog ikke på generalforsamlingen, og der er er ikke indleveret referat.

De fremmødte medlemmer informerede om, at der i 2020 kun blev spillet enkelte kampe. Den 18. juni 2021 er tilmeldingsfrist for den kommende sæson og det forventes, at vi tilmelder 4

Sektionsleder Bordtennis ved Ole Kaliszan

Ole Kaliszan deltog ikke på generalforsamlingen, men havde indleveret følgende referat, som formanden læste op:

Vi har haft 1 hold med i turneringen i OB-rækken, men vi blev lukke ned pga. CORONA. Det gik ellers godt. Vi lå lige under mitten, men vi havde mange kampe endnu og nogle af de kampe vi tabte, havde vi gode chancer for at vinde i returopgøret, da de bruger nogle gode spillere som kun havde deltaget mod os og jeg regnede ikke med at de kunne deltage mere.

Vi var 2 der deltog i turneringen i Amagerhallen. Det var et godt stævne Thomas Blume vandt C-rækken og jeg selv var udenfor medaljerækken i A-rækken. Der varede det meste af dagen. Der var sørget for, frokost, så det blev en rigtig god dag med en masse bordtennis

Vores onsdagstræning har været lukket pga. CORONA.

Sektionsleder Bowling ved Jørgen Andersen

Jørgen Andersen deltog ikke på generalforsamlingen, men havde indleveret følgende referat, som formanden læste op:

Corona

Egentligt er der ikke så meget at skrive om, da ordene ”Corona” og ”Covid-19” har været det gennemgående tema i 2020.

Det har betydet, at vi ikke har været samlet så mange gange til træning, som vi gerne ville. 

Af samme grund, har det heller ikke været muligt at afholde sektionsmøder, men jeg håber det snart kan lade sig gøre igen.

Træning og sæson

Som antydet ovenfor, har vi kun i sjældne tilfælde haft mulighed for at træne, så det må siges at være en meget usædvanlig sæson.

Vi må håbe at sæsonen 2021-22 bliver mere normal.

Turneringsdeltagelse 2019-20

Sæsonen går fra midten af august til starten af maj – sæsonen 2019-20 skulle således slutte i starten af maj, men pga. nedlukningen af samfundet, blev turneringen lukket i marts måned – hvert hold manglede 2 kampe.

Der blev ikke foretaget op- og nedrykning af holdene i de enkelte divisioner/serier.

Turneringsdeltagelse 2020-21

Sæsonen 2020-21 starter 5/8-20, men efter 4 kampe (i starten af december), blev hele Danmark atter lukket ned.

Det betød at al bowling var suspenderet frem til starten af maj 2021

I skrivende stund er man nu ved at afvikle de sidste kampe - hvert hold skulle spille 6 kampe på 6 weekender.

Jeg har protesteret over FSKBH’s beslutning om at færdiggøre sæsonen og har måtte trække 2 af holdene, da der ikke kunne skaffes spillere til de 18 kampe i de 6 weekender.

Det betyder at vi færdiggør sæsonen med at 1. holdet spiller deres kampe.

Der vil heller ikke i denne sæson ske op- eller nedrykning af holdene.

Der er flere firmaklubber der har trukket deres hold fra disse kampe, og jeg vil tage det emne op på næste årsmøde i FSKBH-bowling – bl.a. fordi de (FSKBH) har kaldt mig for negativ.

Information til sektionens medlemmer (FSKBH)

FSKBH-bowling har nu fået deres egen hjemmeside, så der er da sket lidt fremskridt på den front.

Så skal den bare rettes lidt til og løbende opdateres med de rigtige informationer.

Det blev tilføjet fra Næstformanden, at vi har baner i Strike onsdag kl. 16-17 og det er helt okay at komme og prøvetræne.

 

Sektionsleder fodbold ved Carsten Hansen

I 2020 blev der ikke spillet nogen kampe i foråret og kun få kampe i efteråret. Holdet sluttede ca. midt i rækken. I indeværende sæson har holdet afsluttet forårskampene og ligger nr. 2 i rækken.

Sektionsleder Gokart ved Daniel K. Andersen

Daniel deltog ikke på generalforsamlingen, men havde indleveret følgende referat, som formanden læste op:

Ligesom alle andre steder i sportens verden, var 2020 alt andet end normalt... Vi fik derfor kørt meget mindre gokart end vi både ønskede, og havde planer om.

Vi ville ellers gerne have lavet en masse interne race, især på indendørs baner, men grundet Corona / Covid19 endte vi med kun at kører med hos KFS... til gengæld var vi repræsenteret med hele 5 stærke hold.

Året startede med at flere indledende race blev udskudt, og flyttet til senere på året.

Da vi endelig kom i gang, var det uden det sociale aspekt som vi ellers er vant til, da vi ikke måtte samles som hold… så det var dejligt da det senere på året igen blev muligt at mødes som hold og snakke sammen på stedet.

Grundet Corona året, var der en del hold som ikke stillede op til finaledagen, og C-finalen var derfor helt droppet på forhånd.

Vi havde 3 hold med i A-finalen som bestod af i alt 24 hold

LIF 1 fik en 4. plads

LIF2 fik en 11. plads

LIF3 snuppede sig en 24. plads

LIF4 kørte med i B-finalen hvor de blev nr. 13 ud af 19 hold…

Resten af året blev det ikke til mere gokart, da de indendørs baner som tidligere nævnt var Corona lukket.

Nu er vi godt i gang med 2021, som indtil videre stadig er i sin indledende fase, og der mangler stadig lidt race, før vi ved hvilke hold der kører i hvilke finaler.

Senere på året er det planen med nogle interne race, såvel indendørs som udendørs, hvis ellers Corona’en tillader dette.

Sektionsleder Golf ved Peter Littau

Peter Littau deltog ikke på generalforsamlingen, og der er er ikke indleveret referat.

Palle kunne dog informere om, at vi har haft et hold med i firmagolf, som gik videre til finalerunden. Denne blev afviklet på Fyn, hvor holdet placerede sig som nr. 4 eller 5, hvilket er rigtig flot. Vi skal dog have sendt mere information ud om golf, så flere ved vi har det på programmet – en klar opfordring til Peter.

Sektionsleder Løb ved Inger Seeberg

Inger deltog ikke på generalforsamlingen, men havde indleveret følgende referat, som formanden læste op:

2020 og 2021 har som bekendt også i den grad været præget af Corona situationen. Dette har også sat sit præg på løbeaktiviteterne, som man jo desværre også kan se ved, at så godt som alle officielle løb er blevet aflyst. Der har derfor heller ikke været aktivitet i løbesektionen i LIF siden sidste generalforsamling.

Samtidig er jeg ked af at skulle meddele jer, at jeg har besluttet mig for at trække mig som sektionsleder af løbesektionen i LIF. Jeg må indse, at jeg desværre ikke kan afse den tid, jeg gerne ville, til at lave nogle fede løbeaktiviteter i LIF regi. Jeg håber meget, at der er anden glad løber, der har lyst til at overtage stafetten. Jeg fortsætter naturligvis som menigt medlem af LIF og vil fortsat også meget gerne deltage i nogle løbeaktiviteter, når det bliver aktuelt.

I ønskes alle et godt møde og en dejlig sommer.

Sektionsleder Squash ved Jan Cardinal

Jan deltog ikke på generalforsamlingen, men havde indleveret følgende referat, som formanden læste op:

 

Squash har naturligvis også været ramt af to gange nedlukning, og desværre har begge perioder været de måneder, hvor der normalt er mest aktivitet på squashbanerne. Ikke desto mindre var der godt gang i spillet i de åbne måneder i efteråret, hvor der fra d. 1/9 til d. 1/12 blev spillet 58 timers squash, hvilket er over normalen. Jeg krydser fingre for, at sulten på at spille squash også vil vise sig at være stor på den anden side af sommerferien.

Som konsekvens af nedlukningerne, har vi fortsat ubrugte klip til banereservationer, men jeg forventer at skulle indkøbe nye klip i løbet af efteråret.

Slutteligt vil jeg ønske vores søster disciplin Padel tennis velkommen i LIF. Jeg forudser at det måske nok vil trække nogle squashudøvere til sig, men tænker, at flere muligheder er godt for alle, og at det giver nysgerrighed på at dyrke flere forskellige discipliner.

Sektionsleder Svømning ved Marianne Andersen

Som indehaver af et LIF/FSKBH svømmekort har man adgang til to svømmehaller – Sundby Badet og Hillerødgade Svømmehal fra august til april. Svømmehallerne har dog været lukket for adgang grundet Corona det meste af sæsonen.

LIF får tilskud til svømmekortene og det er billigere, at komme i svømmehallen med svømmekort for et kontingent på 40,- kr. pr. måned end uden svømmekort.

LIF medlemmer skal selv aktivt anmode om at få svømmekort i starten af sæsonen – anmodningen skal gå via sektionsleder / formand.

Et af vore medlemmer – Lene Berg – forespurgte om vi kan bede FSKBH undersøge, om vi kan få en ekstra Amager svømmehal med i ordningen, når nu der er kommet flere nye svømmehaller til. Marianne lovede at forespørge unionen.

c. Regnskab 2020

Kassereren fremlagde regnskabet for 2020, som er godkendt af revisorerne Lis Dahlquist og Carsten Hansen.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2020.

d. Indkomne forslag

Bestyrelsen stiller forslag om oprettelse af Padel Tennis Sektion

Vi har modtaget en henvendelse fra Rasmus Sandfeld i Naviair om oprettelse af en Padel tennis sektion, og han vil gerne varetage sektionslederposten. Han har desværre ikke nået at lave et skriftligt oplæg til generalforsamlingen, men Padel tennis vinder mere og mere frem, og booking af baner vil i store træk komme til at fungere, som det vi gør med Squash.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

Bestyrelsen stiller forslag om nedlæggelse af egenbetaling i perioden 01.07.21-31.12.22

Bestyrelsen har valgt at trække dette forslag med baggrund i dels lavere kontingent indtægter som følge af det store medlemstab og dels grundet lavere tilskud fra Naviair / CPH totalt. Forslaget vil forhåbentlig blive fremsat igen, når vi er tilbage i en mere stabil periode.

e. Fastlæggelse af kontingent for 2021/2022 jf. vedtægternes § 5.1

Der var ikke stillet forslag til ændring af kontingentet for 2021/2022.

f.  Godkendelse af budget 2021

Kassereren fremlagde budgetforslag.

Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2021.

g. Valg af bestyrelsesposter, efter retningslinjerne § 8.6

Valg af formand

Marianne Andersen blev genvalgt

Valg af kasserer

Palle Kjær Andersen blev genvalgt

Valg af bestyrelsesmedlem

Tommy Oszadlik

Valg af bestyrelsessuppleant

Steen Halvorsen blev genvalgt

Valg af revisor

Carsten Hansen fratrådte og Hugo Hvidkvist blev valgt

Valg af sektionsleder badminton

Bjarne Kent Nielsen fratrådte og Thomas Aagaard blev valgt

Valg af sektionsleder bordtennis

Ole Kaliszan blev genvalgt

Valg af sektionsleder bowling

Jørgen Andersen blev valgt 

Valg af sektionsleder fodbold

Carsten Hansen fratrådte – LIF står nu uden sektionsleder.

Holdleder Kim Michael Hansen har tilbudt at hjælpe med nogle af opgaverne.  

Valg af sektionsleder Gokart

Daniel Kjær Andersen blev genvalgt

Valg af sektionsleder løb

Inger Seeberg fratrådte – LIF står nu uden sektionsleder 

Valg af sektionsleder Padel Tennis (ny sektion)

Ny sektion – godkendt under indkomne forslag.

Rasmus Sandfeld valgt

Valg af sektionsleder squash

Jan P. Cardinal blev valgt

Valg af sektionsleder svømning

Marianne Andersen blev genvalgt

 h. Eventuelt 

-          Klubhus bestyrerne vil gerne have malet omklædningsfaciliteterne

-          Forslag om familiedag

-          Opbakning til Facebook-gruppe for hele LIF

Med Formanden i spidsen afsluttedes mødet med et LIF hurra – og mødet sluttede med fællesspisning.

Referat 15. juni 2021

Marianne Andersen

 

 

22-01-2021

LIF Generalforsamling 2021

Grundet de skærpede restriktioner som følge af COVID-19 vil LIF ikke afholde den ordinære generalforsamling i marts måned.
Bestyrelsen har valgt at udskyde generalforsamlingen indtil vaccineprogrammet er gennemført i Danmark.
Dato for afholdelse af generalforsamlingen følger.

MVH LIF Bestyrelse.

Referat fra ordinær Generalforsamling i LIF 2020

7. juli 2020

Dato:                                               tirsdag den 10. marts 2020

Tidspunkt:                                       kl. 16.30

Sted:                                                LIF klubhus, Tømmerup Stationsvej

Endelig Dagorden:

 1. a.                                       Valg af dirigent og stemmeudvalg

Formandenindledte med at takke alle de fremmødte for at møde op i disse Coronatider.

Herefter foreslog Formanden Sigurd Hultmann til valg som dirigent og Generalforsamlingen bakkede op om forslaget. Sigurd blev valgt.

 1. b.                                      Formanden og Sektionslederne aflægger beretning

Formanden bød velkommen til LIF´s ordinære generalforsamling nr. 70.

Torsdag den 22. august holdt vi reception fra kl. 14-18 i anledning af vores 70-års jubilæum, vejrguderne var med os og vi kunne fejre dagen ude på vores dejlige terrasse ved klubhuset. Mange havde fundet vejen til klubhuset, både nye som gamle medlemmer, samarbejdspartnere og ikke mindst direktøren for CPH Thomas Woldbye samt formand for FSKBH Jeanette Thornberg. Det blev til en rigtig god dag, hvor vores gamle drenge spillede en jubilæumsfodboldkamp mod et udvalgt hold fra Unionen.

Lørdag aften den 24. august 2019 holdt vi så jubilæumsfest i VL-terminalen. Her deltog små 100 nye som gamle medlemmer med ægtefæller og særligt inviterede gæster, bl.a. Naviairs Direktør Carsten Fich med frue og FSKBH-formand Jeanette Thornberg med gemal.

Det blev til en dejlig fest med god mad og fri bar, DJ og live band, taler ved henholdsvis formanden og Naviairs direktør

Det eneste malurt i bægeret her var, at vi ikke blev flere. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi havde både regnet med og håbet på langt større tilmelding til vores jubilæumsfest.

Der har i årets løb været afholdt de 5-7 ordinære møder inklusive særmøder vedrørende 70-års jubilæet. Bestyrelsen har været uændret i forhold til 2018 og samarbejdet bestyrelsen i mellem fungerer fortsat rigtig fint.

Sektionslederne og klubhusbestyrerne har også deres faste punkter på dagsorden til møderne, og her har de mulighed for at berette og forespørge om alt, der vedrører deres sektioner.

Al økonomi foregår i dag via banken, så alle transaktioner er sporbare, og både Formand og Næstformand/Kasserer har kreditkort samt adgang til relevante data. Alle bankudskrifter modtages af formanden og afstemmes med kassereren, hvis der er spørgsmål. Vi har altid overblik over indestående på LIF konto og de pengestrømme, der ind- og udbetales. Naviair og CPH trækker kontingent over lønnen på de medarbejdere, som er medlemmer af LIF, og hver måned får vi overført en samlet kontingent indbetaling direkte på kontoen. Herudover får vi tilsendt lister over, hvilke medarbejdere der er trukket i kontingent. Øvrige medlemmer betaler deres kontingent via PBS.

Tina, Erik, Steen og Tommy hjælper med diverse ad hoc-opgaver, Tommy hjælper vores klubhusbestyrere med indkøb, og han følger sammen med dem op på, om VVS og husets almene tilstand er i orden.

Tina styrer vores hjemmeside, hvor alt af interesse lægges på løbende. Så hold godt øje med www.lif-lif.dk. Vi benytter desuden intranets i CPH og NAVIAIR, så vi kan nå ud med nyheder til alle interesserede – også ikke-medlemmer.

Vi sikrer, at medlemslisten er ajour, indkalder til diverse møder, samt forestår almen sagsbehandling som formand. Palle varetager selve kassererarbejdet, og Steen varetager opgaven med referatskrivning.

Vi har et fint samarbejde med FSKBH. På det kommende repræsentantskabsmøde den 28. april vil Palle, Marianne og Erik deltage.

Unionen sender hver uge en nyhedsmail, og herfra lægger vi relevante emner på vores hjemmeside. Det er formanden, som modtager mailen og den bliver altid videresendt til hele bestyrelsen, alle sektionsledere og til vores klubhusbestyrere.

Vi er dog ikke helt tilfredse med Unionens hjemmeside, som dels dækker de almene og administrative informationer og dels sidste nyt med mere fra de mange sportsgrene, Unionen varetager. Her er udfordringen for os brugere, at disse underliggende sider ikke er sat ens op, så det kan til tider være lidt svært at hitte rundt i informationerne, når de skal søges på forskellig måde, afhængig af, hvilken idrætsgren, man er inde på. Dette emne vil vi bringe op på repræsentantskabsmødet.

Samarbejdet med vores sektionsledere fungerer stort set fint. hvis ingen stiller op til posten og vil fortsætte sektionslederjobbet for cykelsektionen, sætter vi sektionen på stand by. Det er selvfølgelig ærgerligt, men bestyrelsen kan ikke forsvare at tage flere opgaver ind, der skal være en sektionsleder som daglig tovholder.

Vores sektionsleder for Badminton Keld Lundberg har valgt ikke at genopstille efter rigtig mange år på posten. Som Keld selv udtrykker det, er det på tide, at der kommer nyt blod til. Så vi håber meget på at få valgt en ny sektionsleder i dag.

Stor tak til alle øvrige sektionsledere for et godt engagement og arbejde i 2019.

Den 9. marts 2020 var vi nøjagtig 374 aktive medlemmer mod 363 aktive i 2019 og 5 passive medlemmer (sidstnævnte med et fald på 2). Vi er altså steget med 11 aktive medlemmer og 2 passive er faldet fra.

I 2019 fik vi 27.000 kr. i tilskud fra Naviair og kr. 50.000 fra CPH. Vi modtager også stadigvæk fri energi og husleje for baneanlæg og klubhusarealet fra CPH samt den ugentlige græsslåning på banerne.

CPH og Naviair skal have en kæmpe tak for deres store støtte til LIF – og allerede nu har vi også modtaget tilkendegivelse af tilskud i samme størrelsesorden fra Naviair for 2020 samt som en særlig gestus i forbindelse med jubilæumsåret kr. 70.000 fra CPH.

I 2019 har LIF været repræsenteret ved følgende:

40-års jubilæum Ingen

25-års jubilæum

Bestyrelsesmedlem Tina Forsberg – Naviair

Revisor og sektionsleder fodbold Carsten Hansen – CPH

Medlem Michael (løb)

Andet

Medlem Michael Frandsen, Naviair – gået på pension

Sektionsledere Allan, Willy og Yvonne ved fratrædelse som sektionsledere

Bårebuket – Peter Kofoed – CPH

Blomster Formand Marianne Andersen – sygdom

Blomster Næstformand Palle Kjær Andersen – sygdom

Gave Jacob W. Andersen som tak for VVS-assistance

Husk i øvrigt at kontakte bestyrelsen, hvis et af vores medlemmer bør betænkes med en gave, vores holdning er at glæde alle med en gave i forbindelse med deres jubilæer, større mærkedage eller når der er svær sygdom. Desuden vil vi gerne være repræsenteret ved medlemmers bisættelser.

Bestyrelsen stiller ikke forslag til kontingent forhøjelse, vores stabile tilskud betyder, at vi ikke vælger at stille forslag om at hæve kontingentet.

På generalforsamlingen sidste år vedtog vi at droppe egenbetalingen for bowling og gokart i jubilæumsåret. Det blev der taget rigtig godt i mod. I 2020 betaler alle i gokart og bowling igen egenbetaling.

I 2019 afvikledes vore egne samt Thomas Cook (nu Sun Class) deres hjemmekampe på LIF Ground. Denne aftale vil også fortsætte i 2020, hvor vi forventer at Sun Class har ”hjemmebane” hos os mod en mindre betaling til vedligehold/maling af omklædningsfaciliteter og baner.

7-mandsturneringen blev grundet alt for lav tilslutning ikke afviklet i 2019 for andet år i træk. Vi har endnu ikke truffet endelig beslutning om, vi vil holde noget i år.

Huset er i hele 2019 blevet passet af klubhusbestyrere Sigurd og Per – og på sidelinjen har Tommy, Carsten og Palle hjulpet til herude, alle skal have en stor tak for deres fantastiske indsats, det er en fornøjelse at komme herud, huset er altid i skønneste orden indendørs og selskabet ved baren er som altid super hyggeligt.

Huset gennemgik i foråret og sommeren en del meget hårdt tiltrængt udvendigt vedligehold, der blev både malet og sat nyt træ på facaden. Det er blevet så flot. Bag huset har vi fået sat ny låge på til depotrummet.

Indvendig har vi solgt de gamle stole og fået nye, i forbindelse med at Hotel Clarion skiftede deres restaurant stole ud.

Banerne er gennem hele sæsonen blevet passet af vores malemand med hjælp fra hans far og fra Palle. CPH Markservice har sørget for den ugentlige græsslåning og den årlige hækkeklipning. Vi vil derfor gerne rette en stor tak til CPH – Markservice for deres arbejde, og deres altid tilstedeværende hjælp, når dette er påkrævet.

Bestyrelsen stiller i dag forslag om oprettelse af en golfsektion. Når vi når til punktet behandling af indkomne forslag vil Peter Littau give jer en præsentation af, hvad vi reelt foreslår.  Så måske skal vi også sige goddag til endnu en sektion og sektionsleder i dag.

Det var så beretningen for 2019, endnu engang tak til alle jer frivillige, som til stadighed stiller op, så vores dejlige klub kan fortsætte med at fungere og leve.

Måske kan vi i dag byde 1-3 nye med på holdet i det samarbejde, det håber jeg virkelig.

LIF er en klub, hvor både det sportslige og det sociale er i højsædet. Mange kender hinanden fra jobbet, men lærer igennem foreningens sportslige aktiviteter også medlemmerne fra de andre dele af lufthavnen at kende. Det er ikke så ringe endda. Jeg har tit oplevet at kunne spare med en af LIF-vennerne, når jeg har haft udfordringer på det faglige område.

Foråret kan mærkes lige rundt om hjørnet, snart spilles der igen fodbold på den grønne bane herude, overtøjet hænges væk, havemøblerne sættes frem, det bliver udevejr.

Udevejr er som skabt til fysiske udfoldelser, boldspil, løb, cykling, gokart og meget andet, ja bare det at gå en tur er sundt for krop og sjæl.

Mit ønske for 2020 er, at I alle sammen får et fantastisk år, at LIF er med i jeres hjerter undervejs og at I får dyrket en masse udendørsliv og fysiske sportsaktiviteter.

Og så ønsker jeg Corona hen, hvor peberet gror, som man siger.

Hermed vil jeg afrunde min beretning for 2019. Tak til jer fordi I kom og tak fordi I lyttede. I ønskes alle en forsat god generalforsamling og ikke mindst et fantastisk godt 2020.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

B (1) Badminton ved Keld Lundberg.

LIF Badminton har også i denne sæson haft træningstimer i KFIU-hallen torsdage mellem 19 og 21 og i KMB-hallen søndage mellem 09 og 11. KMB-hallen er fortsat godt besøgt. Timerne i KFIU-hallen bruges primært til afvikling af holdkampe.

Lars Køster Andersen har stået for udsendelse e-mail til aktive badminton medlemmer, om hvem der kommer til træning. Tak til ham.

Klubmesterskabet for herresingle for 2019 måtte desværre aflyses, fordi det ikke var muligt at finde en dato, hvor alle de, der normalt deltager, kunne. Klubmesterskaberne i HS vil blive forsøgt afviklet i år. Søndag den 5. maj 2019 blev der afholdt klubmesterskaber/sæsonafslutning for doublespillere. Der var 16 deltagere, og hvor der blev spillet i doublerækker, og hvor makkerne blev fundet ved lodtrækning. Der var præmier til Jesper, Lars, Michael, Thomas, Tina og Margit.

På et spillermøde den 12. maj blev vi enige om at skære antallet af tilmeldte hold ned til 4.  Det bevirkede, at LIF 2 fortsatte med Michael Bojsen som holdleder, således at LIF 5, som han var holdleder for, blev droppet. Vi har derfor i denne sæson tilmeldt følgende 4 hold til holdturneringen:

Et senior6 hold (LIF 1) og et veteran6 hold (LIF 3), som hver består af 4 herrer og 2 damer.

Et senior4 hold (LIF 2) og et veteran4 hold (LIF 4), som består af 4 herrer eller damer.

I sæson 2018-19 vandt LIF 1 Specialrækken 1. division, medens LIF 3 rykkede ned i Veteran6 2. division. Sæsonen 2019-20 er ikke færdigspillet endnu, men LIF 1 ligger nr. 1 ud af 10 hold med 10 point for 6 kampe.

LIF 2 ligger nr. 8 ud af 10 hold med 2 point for 4 kampe.

LIF 3 ligger nr. 3 ud af 8 hold med 8 point for 5 kampe.

LIF 4 ligger nr. 6 ud af 8 hold med 4 point for 6 kampe.

Tak til holdledere Palle Kjær, Michael Bojsen, Steen Halvorsen og Frank Johnsen for deres indsats.

Den 15. december 2019 blev der afholdt juleturnering med 13 deltagere og med efterfølgende julefrokost i Klubcafeen.

6 medlemmer har deltaget i en GSB-Firma Cup turnering i Gladsaksehallen den 18. januar 2020. Her blev det til en 1. plads i HD B-rækken til Michael Bojsen og Paw Hansen (tidligere LIF medlem) og en 2 plads til Jesper Jørgensen i HS B-rækken.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

B (2) LIF Bordtennis – Fremlagt af Palle Kjær Andersen

Vi er gået ned fra 2 til 1 hold, der deltager i turneringen i FSKBH.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

B (3) LIF Bowling ved Jørgen Andersen

Vi træner én gang om ugen - onsdag 16:00-17:00 i BBC-Tårnby.

Sæsonen går fra midten af august til starten af maj – sæsonen 2019-20 slutter den 6/5 og sæsonen 2020-21 starter 19/8-20.

I december har vi afholdt intern julestævne og havde efterfølgende en julemiddag (buffet) i hallen.

I sæsonen 2018-19 deltog medlemmerne både i holdturnering og i individuelle stævner under FSKBH.

I holdturneringer deltog LIF med to 4-mands hold og det var med et godt resultat. Der er 6 hold i hver div. og serie.

1. holdet blev nr. 1 i 3. div. B og rykkede op i 2. div. B.

2. holdet blev nr. 3 i serie B1.

Individuelt deltog vi i følgende stævner i 2019:

4 spillere i FSKBH’s mesterskab, 5 spillere i afslutningsstævnet, 6 spillere i åbningsstævnet (én førsteplads i herre 3. div. gruppen),

5 spillere i julestævnet (én førsteplads i første start).

Turneringsdeltagelse 2019-20:

For at give flere spillere mulighed for at komme ud og spille kampe mod andre firmahold, blev det på et sektionsmøde besluttet at tilmelde 3 hold til sæsonen 2019-20. Det er foreløbigt gået rigtig godt, selv om der opstod lidt udfordringer med skader mv.

Efter første halvdel af sæsonen (pr. 31/12-19) er holdene placeret således:
1 holdet lå nr. 3 i 2. div. B,
2. holdet lå nr. 2 i serie B1, og

3. holdet lå nr. 1 i serie C2.

Vi forsøgte at lave et ”Åbent hus” arrangement i november 2019, men det blev desværre ikke nogen succes – sektionslederen er gået i ”tænkeboksen” for at udtænke en ny strategi, for at trække flere medlemmer til bowling.

Bowlingsektionens medlemmer vil gerne takke LIF’s bestyrelse og generalforsamlingen i 2018, hvor det blev vedtaget at fritage Bowlingsektionens medlemmer for egenbetalingen i hele 2019.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

B (4) LIF Cykling

Der har ikke været aktiviteter i cykelsektionen i denne sæson.

Generalforsamlingen pegede på, at reklamen for cykling uden om LIF med brug af LIF navn på Facebook ikke er en acceptabel måde at drive cykelsektionen på.

Cykelsektionen vil blive sat på ”Stand by” indtil videre.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

B (5) LIF Fodbold ved Carsten Hansen

Der var 2 hold tilmeldt FSKBH’s fodbold turnering 2019.

Seniorholdet løb ind i mange aflyste kampe pga. manglende modstander og de ender på en 3 plads. Marsters havde en middelmådig sæson – og endte midt i rækken.

I 2020 er tilmeldt 1 senior & 1 Marsters hold i FSKBH fodbold turnering.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

B (6) LIF Go-Kart ved Daniel Kjær Andersen

Der er stor deltagelse og der blev i sæsonen afholdt åbent hus arrangement for at hverve flere.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

B (7) LIF Løb ved Inger Seeberg

Inger overtog ansvaret for LIFs løbesektion ved generalforsamlingen sidste år efter Yvonne Würtz fra Naviair, som havde gjort det godt i flere år.
Med god hjælp fra bestyrelsen, blev det forsøgt at skabe et overblik over LIF medlemmer i løbesektionen, herunder hvem der stadig er aktuelle medlemmer.

Takket være nogle engagerede løbere er det lykkedes at gennemføre nogle gode træningsture. Der løbes typisk en gang om ugen fra CPH’s hovedkontor – man kan følge med i begivenhederne ved at melde sig ind i Facebook gruppen ”LIF Løbeklub”.

I 2019 har LIF været repræsenteret i en række løb som Christianshavnermilen, Royal Run og CPH Half, hvor LIF har sponsoreret deltagelsen enten helt eller delvist.

I anledning af klubbens 70 års jubilæum arrangerede vi et lille jubilæumsløb på Kalvebod Fælled den 24. august, hvor fire glade løbere deltog i solskin og højt humør. Det blev en hyggelig formiddag, og deltagerne fik naturligvis en LIF Jubilæums t-shirt at løbe i.

LIF har indgået en samarbejdsaftale med Løberen. Det betyder, at LIF medlemmer får 15% rabat i Løberens butikker og i deres webshop. I deres butikker skal man blot sige, at man er LIF medlem, og på webshoppen skal man bruge rabatkoden #LIF.

Det er/var ambitionen at udsende et nyhedsbrev på mail til medlemmer i løbesektionen jævnligt. Det er da også lykkedes et par gange.  

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

B (8) LIF Squash ved Jan Cardinaal

I forbindelse med indkøb af banetider til brug hos henholdsvis Herlev-Hjorten Squash Klub i Skinderskovhallen og City Squash i Kløvermarken, blev der i januar 2019 forhandlet to års gyldighed på de to klippekort, fremfor den vanlige løbetid på et enkelt år.

Det viste sig at være en rigtig god idé, da squashåret 2019 i lange perioder har været temmelig stille. Skader, udlandsorlov og instruktørgerninger hos de spillere der spiller ofte, har været nok til at der ikke er blevet spillet så meget. Dermed var der ét år efter indkøb af de nævnte klippekort, blot anvendt omkring halvdelen af kapaciteten på kortet til Skinderskovhallen.

City Squash har i løbet af året ændret deres system, og er overgået fra klip til point, hvorfor det er svært præcis at opgøre forbruget i Kløvermarken, men det vurderes til at være væsentligt under halvdelen af kapaciteten.

Der er således fortsat rigeligt med banetider på de indkøbte klippekort til brug i indeværende sæson, og det vurderes ikke at blive nødvendigt at indkøbe flere klip, før udløb d. 31. januar 2021.

I januar 2020 afholdt vi den årlige og efterhånden traditionsrige squashturnering. Vi var i år 10 spillere, og for første gang nogensinde var der deltagelse fra en spiller ansat i Københavns Lufthavne. Det blev en rigtig god formiddag med gode jævnbyrdige kampe, samt masser af snak og hyggeligt samvær.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

B (9) LIF Svømning ved Marianne Andersen

Ca. 10 medlemmer har fået svømmekort i Hillerødgade hallen og Sundbyhallen to aftener fra 20- 21.

Der skal søges om nyt kort – til hver sæson

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

 1. c.                                       Regnskab 2019

Palle Kjær Andersen gennemgik regnskabet og underskuddet skyldes primært de aktiviteter, hvor LIF i sæsonen nedsatte egenbetalingen til Bowling og Go-Card.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 1. d.                                      Indkomne forslag                                                               i.      Bestyrelsen stiller forslag om oprettelse af Golfsektion

Der har været et ønske fra medlemmer om etablering af en golfklub og Peter Littau motiverede forslaget og var villig til af være sektionsleder for en golf-sektion.

Økonomien indebærer, at tilmeldingsgebyr til turneringer på op til 1.000 kr. dækkes af Lif og resten betaler spillerne – evt. kan der søges om særligt tilskud til de enkelte turneringer.

Generalforsamlingen hilste initiativet velkommen og vedtog forslaget om etablering af en golf-sektion.

 1. e.         Fastlæggelse af kontingenter jf. § 5.1

Generalforsamlingen vedtog et uændret kontingent for det kommende år.

 1. f.          Godkendelse af budget 2020

Der blev uddelt budget-forslag 2, hvor oprettelsen af golf-sektionen var afspejlet.

Squash-sektionen forventer ikke at afholde udgifter i 2020/21 – men vil afholde et rekrutteringsarrangement.

Generalforsamlingen vedtog Budgetforslag 2  med oprettelsen af golf-sektionen.

 1. g.         Valg bestyrelsesposter, efter retningslinjerne § 8.6

           i.          Valg af næstformand – Palle Kjær Andersen Palle blev genvalgt

          ii.          Valg af sekretær – Tina Forsberg

Mette Louise Mejlstrup ønskede at stille op til posten – og Tina deltager i næste møde til intro.

Mette blev valgt

          iii.         Valg af bestyrelsesmedlem – Erik Meilstrup Erik blev genvalgt

           iv.        Valg af revisor – Lis Dahlquist - Lis blev genvalgt

            v.        Valg af revisor suppleant – Richardt Olsen - Sigurd Hultmann blev valgt.

           vi.      Valg af sektionsleder badminton – Keld Lundberg Keld ønskede at trække sig                             efter mange år på posten som sektionsleder.

Fmd. kvitterede for Keld engagement og arbejdsindsats for LIF Badminton gennem mange år og overrakte en erkendtlighed.

Bjarne Kent Nielsen var villig til at modtage valg. - Bjarne blev valgt.

           vii.      Valg af sektionsleder bordtennis – Ole Kaliszan - Ole blev genvalgt

          viii.      Valg af sektionsleder bowling – Jørgen Andersen - Jørgen blev genvalgt

            ix.      Valg af sektionsleder cykling – Robert Pedersen (genopstiller IKKE)

Cykel-sektionen blev sat på ”stand by” og er uden sektionsleder pt.

             x.      Valg af sektionsleder fodbold – Carsten Hansen - Carsten blev genvalgt

            xi.      Valg af sektionsleder gokart – Daniel Kjær Andersen - Daniel blev genvalgt

           xii.      Valg af sektionsleder løb – Inger Seeberg - Inger blev genvalgt

          xiii.      Valg af sektionsleder squash – Jan Cardinaal - Jan blev genvalgt

           xiv.      Valg af sektionsleder svømning – Marianne Andersen - Marianne blev genvalgt

 1. h.        Eventuelt

Bestyrelsen blev spurgt om status for e-sport og orienterede om det tidligere tiltag, hvor det ikke lykkedes at stille et holdt med sektionsleder.

                      Dirigent                                                                                  Referent

                      Sigurd Hultmann                                                                     Steen Halvorsen

General Forsamling

Nyeste kommentarer

14.03 | 13:59

Palle, vil du lægge B-møde 26/4 kl. 16:00 ind

Referat fra generalforsamlingen i LIF tirsdag den 29. marts 2022 kl. 16:00 Generalforsamlingen blev afholdt i LIF klubhus.

Dagsorden

a. Valg af dirigent og stemmeudvalg
b. Formanden og Sektionslederne aflægger beretning
c. Regnskab 2021
d. Indkomne forslag
    i. Vedtægtsændring – § 4.2
    ii. Udvide udvalget af svømmetilbud via LIF (Tiffanie Sjøting)
    iii. Indstilling til ændring af status for medlemskab (Formanden)
e. Fastlæggelse af kontingenter jf. § 5.1
f. Godkendelse af budget 2022
g. Valg bestyrelsesposter, efter retningslinjerne § 8.6.
    Valg af næstformand – Palle Kjær Andersen 
    Valg af sekretær – Mette Louise Meilstrup 
    Valg af bestyrelsesmedlem – Erik Meilstrup
    Valg af revisor – Lis Dahlquist
    Valg af revisor suppleant – Sigurd Hultmann
    Valg af sektionsleder badminton – Thomas Aagaard
    Valg af sektionsleder bordtennis – Ole Kaliszan
    Valg af sektionsleder bowling – Jørgen Andersen
    Valg af sektionsleder fodbold – Kim Michael Hansen
    Valg af sektionsleder gokart – Daniel Kjær Andersen
    Valg af sektionsleder golf – Peter Littau
    Valg af sektionsleder padel tennis – Rasmus Sandfeld
    Valg af sektionsleder squash – Jan Cardinal
    Valg af sektionsleder svømning – Marianne Andersen
h. Eventuelt MEDLEMSKAB:

a. Valg af dirigent og stemmeudvalg Sigurd Hultmann blev valgt til dirigent og varslede generalforsamlingen lovlig indkaldt.
Til stemmeudvalget blev valgt Jan Cardinal og Helena Lundberg.

b. Formanden og Sektionslederne aflægger beretning Formandens beretning
Indledning Kære Alle sammen. Velkommen til LIF´s ordinære generalforsamling.

Efter endnu et Corona år, hvor vi var præget af ekstrem høje smittetal som følge af den ny Omikron variant og hertil nye nedlukninger, så er beretningen her - for 2. år i streg - selvfølgelig præget af disse omstændigheder.

FSKBH lukkede ned for en del aktiviteter og adgange til haller og andre træningssteder krævede nu Coronapas og mundbind. LIF lukkede ned for brug af klubhus og omklædningsfaciliteter. 2021 blev endnu et år med restriktioner i Danmark og udland – skærpede rejsekrav, hvis man overhovedet kunne rejse. Ja alt i alt endnu et år med store udfordringer.
På sidste generalforsamling, som blev holdt så sent som i juni sidste år, talte vi om, at nu kunne vi snart komme tilbage til normale tilstande igen, med vaccinationer og sommer på vej, så det ud til at lysne… Tak skæbne, hvem havde regnet med, at vi skulle have 3. stik og se smittetal på over 50.000 om dagen. Ikke jeg. Tør vi nu tro på, at vi snart er igennem? Corona er kommet for at blive – ingen tvivl om det – men virus er blevet mildere og mere normaliseret set i sammenligning med andre influenzatyper. Rigtig mange er nu vaccineret for både Corona og almindelig influenza og med vacciner er mange sluppet nådigt igennem sygdomsforløbet. Restriktionerne er ophævet her i Danmark og mange andre steder i Verden.
Desværre fyldes nyhedsoverskrifterne nu af den frygtelige situation i Ukraine.

Men jeg kan ikke tale mig udenom, jeg ved jo, at I forventer en beretning for 2021, og det skal I få.
Vi har igen i år indkaldt, som vedtægterne foreskriver det, to gange. Begge gange er det sket via intranets i Naviair og CPH og på LIF´s hjemmeside. Vi har endvidere benyttet os af vores nye Facebookgruppe.
Jeg vil gerne opfordre til, at alle Facebook medlemmer melder sig ind i gruppen. Bestyrelsesarbejdet m.v. Den 22. november 2021 mistede vi desværre vores bestyrelsesmedlem Tommy Oszadlik. Tommy har i de senere år kæmpet med et stadig dårligere helbred, og da han så tillige blev ramt af Corona, måtte den stolte gamle smed, viking og fighter desværre se sig slået. Tommy har betydet rigtig meget for mange, han har været et stort og ihærdigt aktiv for LIF, og vi har været umådelige taknemmelige for hans indsats her i foreningen. Med varme tanker til Tommy og ikke mindst til hans familie vil jeg bede jer rejse jer, så vi sammen kan holde et minuts stilhed for Tommy. Æret være Tommys minde.

Vi har i 2021 kun afholdt få ordinære bestyrelsesmøder grundet Corona situationen. Vi har normalt en fast dagsorden på vores møder, så vi kommer hele vejen rundt. Bestyrelsen orienterer om nye sager samt giver eventuelle tilbagemeldinger på udestående sager. Der bliver også altid orienteret om medlemsstatistik og økonomi. I 2021 har vi benyttet os af mailkorrespondance i stedet for at mødes fysisk, det betyder, at vi altid kan klare et konkret spørgsmål, og ikke er afhængige af at afvente et formelt møde. Sektionslederne er som udgangspunkt inviteret til alle møder og de og klubhusbestyrerne har deres faste punkter på dagsorden til møderne, her har de mulighed for at berette og forespørge om alt, der vedrører deres sektioner. Al økonomi foregår i dag via banken, så alle transaktioner er sporbare, og både Formand og Næstformand/Kasserer har kreditkort samt adgang til relevante data. Alle bankudskrifter modtages af formanden og afstemmes med kassereren, hvis der er spørgsmål. Vi har altid overblik over indestående på LIF konto og de pengestrømme, der ind- og udbetales.

Naviair og CPH trækker kontingent over lønnen på de medarbejdere, som er medlemmer af LIF, og hver måned får vi overført en samlet kontingentindbetaling direkte på kontoen. Herudover får vi tilsendt lister over, hvilke medarbejdere der er trukket i kontingent. Øvrige medlemmer betaler deres kontingent via PBS. Palle varetager næstformandsposten og kassererposten. Steen, som er valgt som bestyrelsessuppleant fungerer nu som aktivt bestyrelsesmedlem indtil vi næste år får valgt et nyt bestyrelsesmedlem til afløsning for Tommy (han er først på valg i 2023). Erik og Steen hjælper med diverse ad hoc-opgaver, Palle og Mette er ansvarlige for vores hjemmeside, hvor alt af interesse lægges på løbende. Så hold godt øje med www.lif-lif.dk. Vi benytter desuden intranets i CPH og NAVIAIR, så vi kan nå ud med nyheder til alle interesserede – også ikke-medlemmer. Mette arbejder på en LIF Facebook gruppe, så vi også af den vej kan nå vore medlemmer. Selv varetager jeg formandsposten og de opgaver, det medfører, endvidere sikrer jeg sammen med Palle, at medlemslisten er ajour, indkalder til diverse møder, samt forestår almen sagsbehandling. Mette og Marianne tager sig af referatskrivningerne. Palle og Marianne varetager kontakten til Naviair og CPH-ledelser med henblik på anmodning om årligt tilskud. Vi har et fint samarbejde med FSKBH. På det kommende repræsentantskabsmøde den 28. april deltager Erik, Mette og Marianne. Unionen sender hver uge en nyhedsmail, og herfra lægger vi relevante emner på vores hjemmeside. Det er formanden, som modtager mailen og den bliver altid videresendt til hele bestyrelsen, alle sektionsledere og til vores klubhusbestyrere. Alle er dog velkomne til at tjekke nyheder ud fra unionen på deres hjemmeside fskbh.dk. Samarbejdet med vores sektionsledere fungerer godt. Vore nye sektionsledere, som tiltrådte sidste år, er kommet godt i gang, synes jeg, og netop nu er der gang i tilbud om åbne dage for både medlemmer og ikke-medlemmer. Vores nye Padel Tennis sektion er kommet godt i vej og er allerede meget populær. Om lidt skal I høre sektionsledernes beretninger for 2021 – glæd jer. Medlemmer Den 25. marts 2021 var medlemstallet 299 hvoraf 5 er passive. Det er en fremgang siden sidste generalforsamling på 13 aktive medlemmer og et fald på 2 passive medlemmer. Mange husker sikkert, at vi sidste år kunne sukke over en samlet tilbagegang på 93 medlemmer som følge af de store fyringsrunder. Heldigvis ser det ud til, at billedet er vendt til det bedre. Især Padel Tennis, Squash, Gokart, Golf og Badminton trækker nye til. Husk i øvrigt altid at give besked om ændringer af organisatoriske tilhørsforhold, nye telefonnumre og navneændringer til formanden, så det kan blive noteret.

Sponsorstøtte I 2021 fik vi 26.000 kr. i tilskud fra Naviair og kr. 25.000 fra CPH. Vi modtager også stadigvæk fri energi og husleje for baneanlæg og klubhusarealet fra CPH samt den ugentlige græsslåning på banerne. CPH og Naviair skal have en kæmpe tak for deres store støtte til LIF – både Naviair og CPH har allerede bevilget tilskud til 2022. Fri energiforbrug og græsslåning med videre følger også med fra CPH i 2022. Repræsentation I 2021 har LIF været repræsenteret ved følgende: 40-års jubilæum - Henning Christiansen, CPH - Bertel Riber, CPH - Johnny Meinert, CPH - Allan Sørensen, CPH 25-års jubilæum - Sandra Meilstrup - Jesper Pedersen, CPH - Peter Helge Leisner, CPH - Frank Watson, CPH - Peter Woning, CPH - Jeppe Turck, CPH Andet - Marianne Andersen, 60 år - Carsten Hansen, sygdom - Julie Svarre Ohlsson, sygdom - Yvonne Würtz, afskedsreception - JHP, afskedsreception - Tommy Oszadlik, sygdom og bisættelse Herudover har følgende haft jubilæer, som endnu ikke er fejret: Palle Kjær Andersen – 40 år - Naviair Rene Sommer – 25 år – CPH Husk i øvrigt at kontakte bestyrelsen, hvis et af vores medlemmer bør betænkes med en gave, vores holdning er at glæde alle med en gave i forbindelse med deres jubilæer, større mærkedage eller når der er svær sygdom. Desuden vil vi gerne være repræsenteret ved medlemmers bisættelser. Kontingent Bestyrelsen stiller ikke forslag til kontingent forhøjelse, vores tilskud betyder, at vi ikke vælger at stille forslag om at hæve kontingentet.

FSKBH - fodbold Sun Class og vores eget Masters hold spillede alle gennemførte hjemmekampe på LIF baneanlæg. 7-mandsturneringen Der blev ikke holdt nogen turnering i 2021. Klubhuset, Boldbaneanlægget og parkeringspladsen Huset er i hele 2021 blevet passet og tilset af klubhusbestyrerne Sigurd og Per. Tommy har haft hjulpet til på sidelinjen. Huset har været delvis lukket for brug i 2021 men er nu åben igen. Vi har fået ekstra rengøringshjælp på, så specielt omklædnings- og badefaciliteter samt toiletter får en ekstra omgang efter afvikling af fodboldkampe. Banerne bliver – når der er behov – malet af vores malemand med hjælp fra Palle. CPH Markservice har sørget for den ugentlige græsslåning og den årlige hækkeklipning. Vi vil derfor gerne rette en stor tak til CPH – Markservice for deres arbejde, og deres altid tilstedeværende hjælp, når dette er påkrævet. Jacob W. Andersen tager løbende hånd om vores VVS og fyr. CPH bidrager med, at der er lavet en ekstern årlig serviceaftale på vores fyr med en ekstern leverandør. Afgange & tilgange Som tidligere nævnt varetager Steen bestyrelsesposten efter Tommy. Afrunding 2021 beretningen blev desværre også en lidt tam og trist affære og så alligevel med lyspunkter i form af stigende medlemstal og populære idrætsgrene på programmet. Sidste år henvendte jeg mig til alle jer frivillige og sagde ét ord – TAK. I år bliver det til to ord: TUSIND TAK Tusinde tak for endnu en kamp, endnu et mærkeligt år, hvor I har løftet opgaverne og udfordringerne på bedste vis. Jeg bad sidste år om, at vi skulle være kreative og nytænkende og få det bedste ud af fremtiden, og tænk, jeg synes vi er på vej. Medlemmer kommer til og tilbud om ”åbne dage” er på vej ud. Vi skal skabe en forening, hvor man igen søger ind for at nyde idrætten, sporten og det sociale fællesskab, som firmaidrætten netop gør så godt. Mit ønske for 2022 er, at vi får et helt normalt år med mange gode kampe på banerne, stor deltagelse og arrangement samt at vi får synergieffekten ved at lære hinanden at kende på kryds af tværs af faglighed, afdelinger og firmaer. Lad mottoet for 2022 være: Kom, kom lad os træne, kom lad os dyste, kom lad os sammen få nogle fornøjelige og uforglemmelige gode og glade timer.

Hermed vil jeg afrunde min beretning for 2021. Tak til jer, fordi I kom og tak fordi I lyttede. I ønskes alle en forsat god generalforsamling.

Beretning Badminton ved Thomas Aagaard I 2021/22 er der kommet flere nye personer ind i badmintonafdelingen, og der kommer nye på mail listen næsten hver uge. Jeg tilbyder at tage en af de første timer, sammen med den nye for at se, hvordan det går. Flere har været med til at styrke vores reserver, til firma badminton. Simon & Viktoria mødte jeg en torsdag i KFIU-hallen. Viktoria var da i 19. uge og der blev givet gas, selv om maven var lidt i vejen. Simon har været med flere gange og spille kamp. Det passer ham bedst at træne torsdag i KFIU-hallen og på den måde bliver torsdagstiden benyttet mere. Sarah er ny dame, som spiller på førsteholdet, og spiller lige op med flere af vores mænd. Det har også givet bedre/ hårdere træning søndag. Frederik er også ny spiller, som gør det rigtig godt, og han er også klar til holdkampe. Jeg håber at vi kan stille 4 firmahold igen til næste år. Der er altid plads til folk, som ønsker at spille badminton, eller ønsker at prøve det. Vi har afholdt julebold i december, hvor vi spillede 2 sæt og derefter byttede makker. Dagen afsluttede vi i LIF’s klubhus med smørrebrød. Der var stor tilslutning. Den 24/4 afholder vi klubmesterskaber, for første gang i 2 år. Bagefter tager vi over i vores klubhus, hvor der også er mulighed for at tage påhæng med til spisning. Åben dag i badminton, bliver efter sommerferien. Dag er ikke planlagt endnu. En stor tak til Lars Køster for at sende uge mail.

Beretning Bordtennis ved Ole Kaliszan Vi har haft 2 hold med i turneringen og den er ikke slut endnu, så jeg ved naturligvis ikke hvor vi slutter endnu. Vi spiller i 1. division og i oldboys rækken. Vi har haft lidt svært med at nå alle kampene. Da der var en tvunget pause på grund af Corona og, så var det op til os af flytte de kampe der lå der. Samtidig var er pause i uge 7, men der hvor jeg bor er der vinterferie i uge 8, så var der flere kampe der skulle flyttes. Nu spiller vi en masse bordtennis for at nå så meget så muligt inden turneringen slutte. Vi var 3 der deltog i turneringen i Amagerhallen. Det var et godt stævne. Der varede det meste af dagen. Der var sørget for morgenmad, frokost og kaffe, så det blev en rigtig god dag med en masse bordtennis. Ole Og jeg vandt double A rækken. 7

Beretning Bowling ved Jørgen Andersen Corona Også i 2021 blev vores sport voldsom påvirket af Covid-19. Af flere omgange blev vi ”lukket ned”, hvilket betød at vi hverken kunne træne eller spille kampe. Nu håber vi at året 2022 bringer de normale tilstande tilbage. Træning og sæson Sidste år udtrykte jeg håb om, at 2021 ville blive mere normal og der var da også perioder – specielt efter sommerferien, hvor det faktisk så ud til at blive normalt. Foråret var præget af mange restriktioner og en lang nedlukningsperiode. Desværre oplevede vi i december atter en nedlukning. Vi betaler forud for vores træningstimer i BBC-bowlinghallen, men de timer vi ikke har kunnet få afviklet, er blevet refunderet af hallen. Ser vi ind i 2022, så vil der komme prisstigninger på alt i hallen – der sker lige nu mange ting i verden, der påvirker vores hverdag og især priserne. Turneringsdeltagelse i FSKBH 2020-21 Det blev atter en mærkelig sæson og helt galt gik det forbindelse med sæsonafslutningen. Det meste af vinteren og foråret var alle aktiviteter lukket ned, men fra slutningen af april blev det atter muligt at afholde turneringskampe. På dette tidspunkt manglede halvdelen af sæsonens kampe. I sin iver for at få afviklet alle sæsonens kampe, planlagde FSKBH’s bowlingudvalg en turneringsplan, som indebar at vores 3 hold skulle spille 18 kampe på 6 weekender (1. holdet 7 kampe, 2. holdet 5 kampe og 3. holdet 6 kampe) – de troede vi kun sad og ventede på at spille bowling lørdag og søndag. Årsag til dette vanvittige kampprogram var, at de (FSKBH) var fri for at tilbagebetale klubberne for eventuelle manglende kampe. Personligt var jeg ”oppe i det røde felt” og det det gav jeg udtryk for i en mail til FSKBH’s bowlingudvalg, samt på et senere afhold årsmøde i FSKBH’s bowlingsektion. 8 Det var umuligt at få spillere nok, til at spille alle disse 18 kampe på så kort tid. Efter aftale med bestyrelsen og spillere, besluttede vi at framelde 2. og 3. holdet til disse kampe. Der var en del klubber, der fulgte vores eksempel. På grund af den kaotiske sæsonafslutning, blev der ikke foretaget op- og nedrykning af holdene i de enkelte divisioner/serier. Turneringsdeltagelse i FSKBH 2021-22 Sæsonen 2021-22 ser ud til at blive mere normal, dog med en mindre nedlukningsperiode i januar. Desværre er vi ramt af en del skader, så der er ikke så mange at fordele kampene ud på, men jeg håber det går den rigtige vej, med at blive af med disse skader. Sektionsmøder - sektionsleder Det er lidt svært for mig at være til stede i hverdagene, specielt til træningen, da jeg bor og arbejder i Odense i hverdagene. Det betyder også, at der er svært at holde sektionsmøder, så jeg forsøger at holde medlemmerne orienteret via uge informationer på mail. Der har dog været tilkendegivelse fra medlemmerne, at de gerne vil have at jeg fortsætter.

Beretning Fodbold ved Kim Michael Hansen Ny sæson 2022 truer og nu uden Covid 19 restriktioner… der er så skønt. Der er kick off på LIF ground 5/4 kl.17:30. 2021 sæsonen gik, dog med udsatte og aflyste kampe jf Covid 19 restriktioner, men vi fik dog afsluttet turneringen. 2021 blev afsluttet med en hæderlig 3. plads efter Brandvæsnet og Danske Bank. Vintersæsonen er gået med indendørsbold, og her er der som bekendt ingen aldersbegrænsninger, så alle er velkomne, Tårnby Gymnasium stor sal tirsdage 16:30. Foråret er kommet og vi har fået samlet vores nye 7.mands mål så de er klar til sæsonstart. Carsten Christensen og jeg har bytte lidt… Carsten er blevet holdleder for Masters holdet +55 år og jeg er jf. foreningsreglementet blevet sektionsleder for fodbold. Vi forsøger hvert år at hverve nye spillere til Masters holdet +55, men det er svært idet fodbold bliver valgt fra til fordel for andre og nye sportsgrene Paddeltennis, golf mf. Bruttotruppen ser dog lovende ud for sæsonen 2022 og skal dog ikke hindre os i igen i år at give det et skud med et nyt holdbillede til væggen i LIF klubhuset. Beretning Sikker på Kim C. er kommet i skarp form til sæsonen 2022… og ikke kun til dommergerningen.

9 Beretning Gokart ved Daniel Kjær Andersen I 2021 deltog LIF igen, i KFS’s store firma LeMans med 5 stærke hold. Det sidste års tid med Corona, havde sat lidt spor på antallet af tilmeldte hold, som i 2021 ”kun” nåede op på 66, hvor vi ellers tidligere, har være oppe og runde hele 80 hold til KFS LeMans arrangement… Dette betød dog ikke, at det blev et nemmere år for de 5 LIF hold, om det var de ekstra Corona kilo, nogen af os havde taget med på banen, eller om vi bare var uheldige, og få trætte gokarts i de første par indledende race, er svært at sige, i hvert fald gik der et par gange, før LIF var at finde i toppen af de indledende raceresultater, og et par 2. pladser var bedste placering på disse dage, hvor man samler vigtige point sammen, som afgøre hvilken finale (A, B eller C), man får lov til at deltage i efter sommeren. Vi kvalificerede dog stadig 3 hold til A-finalen, 1 hold til B-finalen, og 1 hold til Cfinalen, dog med en start position lidt længere tilbage i feltet end de tidligere år i alle 3 finaler. Finalerne blev alle kørt søndag d. 29. August. Grundet arbejde og lidt mandefald på denne dato, måtte vi nøjes med at tilmelde 2 hold til A-finalen, og om rokere lidt på nogle af kørerne, på de forskellige hold. LIF1 og LIF3 stillede dermed op til A Finalen, som består af 4 heat’s kørt i 4 forskellige karts, hvor hver heat så giver point til den samlet pulje. I år måtte vi desværre erkende at det betyder en del, når man starter lidt længere tilbage i feltet, og måtte derfor nøjes med en samlet 12. og 16. plads, ud af de 22 hold, som kørte med i denne finale. LIF 4 som havde kvalificerede sig til B Finalen (1 heat af 2 timers varighed), her kom LIF rigtig godt fra start, og lå hele vejen med i toppen af feltet, og slutning blev faktisk en rigtig gyser, hvor der på de sidste par omgange, blev kæmpet om placeringerne på podiet... Det var med stor glæde, at vi i denne finale kunne snuppe en superflot, og hårdt tiltrængt 3. plads ☺ (Der var 18 hold tilmeldt B-finalen) I C-finalen (1 heat af 2 timers varighed), havde vi også 4 friske kører som skulle tørne ud for LIF5, her blev der også kæmpet mod en startplads lidt nede i feltet, som bestod af ialt 13 hold, trafikken kom de desværre aldrig helt igennem, og LIF5 sluttede derfor af på en 9. plads. Det var som altid et super godt arrangement, og det er superhyggeligt, at mange LIF kører, møder op og hepper på hinanden, i de finaler de ikke selv deltager i, det giver lidt ekstra til det sociale sammenhold. 10 Kort om 2022: Vi har ikke kørt vores første race endnu, men interessen for gokart er forsat stigende, og vi har derfor hele 6 hold tilmeldt, dette års 76 hold store KFS LeMans... og datoerne er efter lidt venten endelig på plads, så nu ligger der lidt arbejde i at få lavet nogle interne race, som kan ligge til grund for hold fordelingen, der er selvfølgelig en del kendte kører, men også en helt del nye, som det bliver spændene at se, hvordan kommer til at blande holdene lidt ☺ Så planen er at vi igen kører 1-2 træninger i Roskilde før LeMans start (holdsætning), og også igen før finalen, så vi er top klar... Desuden vil jeg forsøge at lave nogle indendørs race hen over sæsonen 2022/2023, så der også sker lidt på nogle andre baner + i den kolde del af halvåret. Da der er kommet rigtig mange nye kører, er det lidt planen at indkøbe dragter til dem som ønsker dette, jeg vil derfor høre om muligheden for at få et tilskud fra LIF til dette? Jeg arbejder stadig ud fra 2 muligheder, enten i form af køb fra Dansk butik, eller muligheden for at bestille en større leverance hjem fra Kina. (Selvfølgelig forventer vi at der vil være en delt egenbetaling, på sådan en personlig dragt) Slutteligt vil jeg også nævne at jeg arbejder videre på endnu en LIF åben Gokart dag, sidste gang var jo en stor succes, så mon ikke det igen kan lokke lidt folk på banen fra LIF, så vi kan få en hyggelig dag. Dette bliver dog først senere på året, når der er styr på de mange andre ting, der rør sig inde for gokart lige nu. 11

Beretning Golf ved Peter Littau Vi (Jeg) startede LIF golf i 2020, med hensigten om at holde to årlige arrangementer i form af en introdag for folk der godt kunne tænke sig at prøve golf, samt et LIF golfmesterskab. Endvidere var ideen at have så mange som muligt til at deltage i Dansk Firmaidræts kollegagolf turnering. I 2020, var det kun undertegnede og makker fra FSE der deltog og vi fik en 5. plads i finalestævnet der blev spillet på Great Northern golfbane i Kerteminde. Hvad siger deltagerne om Kollegagolf? I 2021 stod golfen helt stille, men nu er vi ved at være ovre Corona og 2022 bliver året hvor vi for alvor kommer i gang. 1. april afholdes den planlagte golfintro dag, for dem der har lyst til at prøve kræfter med golf. Der er plads til 20 personer og indtil nu er der 11 tilmeldte. Både LIF og ikke LIF medlemmer. Vi har tre hold tilmeldt til Dansk Firmaidræt kollegagolf turnering, som begynder i april. Forventeligt den 23. september afholder vi det første LIF golfmesterskab. Kommentar: CPH Golf stoppede, da LIF oprettede Golf-sektionen.

Beretning Padel Tennis ved Rasmus Sandfeld LIF Padel er nu kommet godt fra start. Det har taget lidt tid at få det praktiske omkring opsætning og booking på plads. Efterfølgende var vi igennem runde 2, da RC skiftede system til banebooking og betaling. Det tog lidt tid at få vores detaljer med over i det nye bookingsystem, hvilket gjorde der var en lidt død periode i starten 2022. Der kommer fortsat nye interesserede i Padel hver uge, så antallet af deltagere har været stødt stigende siden start. Vi startede ud med booking af enkelt timer, nu er vi gået over til booking af dobbelttimer, da det var efterspurgt af medlemmerne. Det er planen at i løbet af 2022 afholdes der en turneringsdag eller en ”åbent hus” dag. Dette afhænger af interessen for dette og hvad der rent praktisk bliver muligt. 12 Med midlerne afsat til 2022, er det forhåbningen at det kan række til hele 2022, selv med den øgede interesse. Skulle vi nærme os bunden af kassen, kan det være at vi enten spørge om flere midler, eller nedsætter booking muligheder til enkelttimer.

Beretning Squash ved Jan Cardinal Corona nedlukninger blev også i 2021 en betydende faktor for squash-spillet. Efter nedlukning hele vinteren og det meste af foråret, blev sæsonen efter sommerpausen langsomt løbet i gang efter efterårsferien, for blot igen at blive ramt af nedlukning igen fra midt december og ind i 2022. Der er nu igen kommet lidt gang i spillet, men der opleves desværre at være færre aktive end tidligere; blot omkring 10-12 spillere. Pga. nedlukning blev der ikke afholdt Nytårssquash, hvorfor der i stedet er planlagt en lille turnering efter påske.

Beretning Svømning ved Marianne Andersen Svømmesæsonen kører fra 1. september til 30. april. Vi kan med LIF svømmekort svømme i henholdsvis Hillerødgade Svømmehal tirsdag aften og i Sundbybadet torsdag aften – begge steder 1 time. Flere medlemmer har fundet ud af, at det er et super tilbud og en win-win at udnytte denne mulighed, som er gratis, når man er LIF medlem. Desværre forlyder det, at flere københavnske svømmehaller skal gennemgå omfattende renoveringer – herunder Sundbybadet – og der forventes lange nedlukninger af hallerne (18 måneder). Jeg har derfor været i kontakt med FSKBH Svømmeafdeling med henblik på at få flere svømmehaller på programmet. Det er dog en kamp med lange udsigter, da det ikke er så nemt at komme til i svømmehallerne på grund af offentlige åbninger og svømmeklubbernes brug af hallerne. Men vi arbejder fortrøstningsfuld videre.

c. Regnskab 2021 Kasserer Palle Kjær Andersen gennemgik det fremlagte regnskab. LIF regnskab for 2021 er gennemgået og godkendt af vore to revisorer Hugo Hvidkvist og Lis Dahlquist den 24. marts 2022. Regnskabet viser et overskud på kr. 33.170. Dette skyldes primært Corona nedlukningerne, da vi egentlig havde budgetteret med et underskud kr. på 97.000.

d. Indkomne forslag
  i. Vedtægtsændring – § 4.2 -
se nederst Der var efter lidt debat på Generalforsamlingen enighed om at bestyrelsen trækker forslaget, gennemarbejder vore vedtægter og fremlægger nyt forslag til næste generalforsamling. Her vil der også komme et ændringsforslag i forhold til valg af bestyrelsessuppleant posten.
  ii. Udvide udvalget af svømmetilbud via LIF (Tiffanie Sjøting) Som nævnt under svømmesektionens beretning er vi i fuld gang med at undersøge mulighederne for flere tilbud om svømning til vore medlemmer. Marianne har skrevet direkte til både Dragør og Tårnby Kommuner og forespurgt om muligheden for at få en rabatordning på årskort til vore medlemmer. Dragør har svaret blankt nej. Tårnby Kommune har endnu ikke svaret. Der var opbakning fra Generalforsamlingen til at arbejde videre på sagen.
  iii Indstilling til ændring af status for medlemskab (Formanden) Formanden indstillede til generalforsamlingen at vedtage udnævnelse af medlem / bestyrelsesmedlem Erik Meilstrup som æresmedlem. Forslaget blev begrundet med Eriks store og altid engagerede indsats for LIF uagtet hvor umulige opgaver, han er blevet stillet overfor. Erik har igennem tiden påtaget sig mange opgaver for LIF og de er altid blevet løst – Erik kan man regne med. Erik har været medlem af LIF siden sin start i CPH (KLV). Generalforsamlingen klappede og godkendte enstemmigt forslaget.

e. Fastlæggelse af kontingenter jf. § 5.1
Der er ikke stillet forslag om ændring af kontingent. Det nuværende kontingent niveau fastholdes.

f. Godkendelse af budget 2022 Kasserer Palle Kjær Andersen gennemgik det fremlagte budget for 2022. Budgettet blev godkendt.

g. Valg bestyrelsesposter, efter retningslinjerne § 8.6

Valg af næstformand – Palle Kjær Andersen - genvalgt
Valg af sekretær – Mette Louise Meilstrup - genvalgt 
Valg af bestyrelsesmedlem – Erik Meilstrup - genvalgt
Valg af revisor – Lis Dahlquist - genvalgt
Valg af revisor suppleant – Sigurd Hultmann - genvalgt
Valg af sektionsleder badminton – Thomas Aagaard - genvalgt
Valg af sektionsleder bordtennis – Ole Kaliszan - genvalgt
Valg af sektionsleder bowling – Jørgen Andersen - genvalgt
Valg af sektionsleder fodbold – Kim Michael Hansen - genvalgt 
Valg af sektionsleder gokart – Daniel Kjær Andersen - genvalgt
Valg af sektionsleder golf – Peter Littau - genvalgt
Valg af sektionsleder padel tennis – Rasmus Sandfeld - genvalgt
Valg af sektionsleder squash – Jan Cardinal - genvalgt
Valg af sektionsleder svømning – Marianne Andersen – genvalgt

h. Eventuelt
Facebook gruppen Link til LIF Facebook gruppe ”Lufthavnens idrætsforening – LIF”
findes på LIFs hjemmesiden

Du kan også logge på herunder. Lufthavnens Idrætsforening - LIF | Facebook
Træningsdragter Der kom forslag om at tilbyde alle LIF medlemmer en træningsdragt med LIF logo til en specialpris / lille egenbetaling. Bestyrelsen arbejder på sagen. Kastrup den 30. marts 2022 Marianne Andersen, formand. Dirigent, Sigurd Hultmann

14-03-2022

Endelig dags orden

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i LIF
Dato: tirsdag den 29. marts 2022
Tidspunkt: kl. 16.00
Sted: LIF klubhus, Tømmerup Stationsvej
Endelig Dagorden:
a. Valg af dirigent og stemmeudvalg
b. Formanden og Sektionslederne aflægger beretning
c. Regnskab 2021
d. Indkomne forslag
i. Vedtægtsændring – § 4.2 - se nederst
ii. Udvide udvalget af svømmetilbud via LIF (Tiffanie Sjøting)
iii. Indstilling til ændring af status for medlemskab (Formanden)
e. Fastlæggelse af kontingenter jf. § 5.1
f. Godkendelse af budget 2022
g. Valg bestyrelsesposter, efter retningslinjerne § 8.6
i. Valg af næstformand – Palle Kjær Andersen
ii. Valg af sekretær – Mette Louise Meilstrup
iii. Valg af bestyrelsesmedlem – Erik Meilstrup
iv. Valg af revisor – Lis Dahlquist
v. Valg af revisor suppleant – Sigurd Hultmann
vi. Valg af sektionsleder badminton – Thomas Aagaard
vii. Valg af sektionsleder bordtennis – Ole Kaliszan
viii. Valg af sektionsleder bowling – Jørgen Andersen
ix. Valg af sektionsleder fodbold – Kim Michael Hansen
x. Valg af sektionsleder gokart – Daniel Kjær Andersen
xi. Valg af sektionsleder golf – Peter Littau
xii. Valg af sektionsleder padel tennis – Rasmus Sandfeld
xiii. Valg af sektionsleder squash – Jan Cardinaal
xiv. Valg af sektionsleder svømning – Marianne Andersen
h. Eventuelt
§ 4. MEDLEMSKAB:
§ 4.1
Lufthavnens Idrætsforening er en forening for ansatte i Københavns Lufthavne A/S (CPH), Flyvesikringstjenesten
København (NAVIAIR), Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og Trafikstyrelsen (tidligere SLV).
Ansatte i virksomheder med tilknytning til Københavns Lufthavne og/eller ovennævnte virksomheder kan opnå
medlemskab efter anmodning og bestyrelsens godkendelse.
§ 4.2
Tilføjes: Dog kan disse medlemmer ikke modtage valg til bestyrelsesposter, kun til sektionslederposter.


Efter Generalforsamlingen vil foreningen være vært med lidt at spise og drikke.
Såfremt du ønsker at deltage til middagen, bedes du tilmelde dig til foreningens sekretær Mette Meilstrup,
på e-mailadresse: mette.louise.meilstrup@cph.dk. Tilmelding til middagen skal ske senest tirsdag den 21. marts 2022. Lufthavnens Idrætsforening

Bestyrelsen LIF

09-02-2022

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i LIF

Dato: tirsdag den 29. marts 2022
Tidspunkt: kl. 16.00
Sted: LIF klubhus, Tømmerup StationsvejIndkaldelse til ordinær Generalforsamling i LIF

Dato: tirsdag den 29. marts 2022
Tidspunkt: kl. 16.00
Sted: LIF klubhus, Tømmerup Stationsvej

Endelig Dagorden:

a. Valg af dirigent og stemmeudvalg
b. Formanden og Sektionslederne aflægger beretning
c. Regnskab 2021
d. Indkomne forslag
e. Fastlæggelse af kontingenter jf. § 5.1
f. Godkendelse af budget 2022
g. Valg bestyrelsesposter, efter retningslinjerne § 8.6
i. Valg af næstformand – Palle Kjær Andersen
ii. Valg af sekretær – Mette Louise Meilstrup
iii. Valg af bestyrelsesmedlem – Erik Meilstrup
iv. Valg af revisor – Lis Dahlquist
v. Valg af revisor suppleant – Sigurd Hultmann
vi. Valg af sektionsleder badminton – Thomas Aagaard
vii. Valg af sektionsleder bordtennis – Ole Kaliszan
viii. Valg af sektionsleder bowling – Jørgen Andersen
ix. Valg af sektionsleder fodbold – Kim Michael Hansen
x. Valg af sektionsleder gokart – Daniel Kjær Andersen
xi. Valg af sektionsleder golf – Peter Littau
xii. Valg af sektionsleder padel tennis – Rasmus Sandfeld
xiii. Valg af sektionsleder squash – Jan Cardinaal
xiv. Valg af sektionsleder svømning – Marianne Andersen
h. Eventuelt


Forslag, der ønskes be¬handlet på generalfor¬sam¬lingen samt kandidater til valg i henhold til § 8.6
og for¬slag til oprettelse af nye sektioner, skal være forman¬den skriftligt i hænde se¬nest 3 uger før gene-ral¬forsam¬lin¬gen, hvilket vil sige tirsdag den 8. marts 2022.

Efter Generalforsamlingen vil foreningen være vært med lidt at spise og drikke.
Såfremt du ønsker at deltage til middagen, bedes du tilmelde dig til foreningens sekretær Mette Meilstrup, på e-mailadresse: mette.louise.meilstrup@cph.dk. Tilmelding til middagen skal ske senest tirsdag den 21. marts 2022.


På bestyrelsens vegne

Marianne Andersen
Formand

02-02-2022

General forsamling i LIF 2022

Hej Alle

Sæt kryds i kalenderen den 29 marts 2022
Her er der general forsamling i LIF
indkaldelse kommer snart med tilmeldingsfrister