Vedtægter 2014

VEDTÆGTER pr. 25. marts 2014

§ 1.      FORENINGENS NAVN            

§ 1.1    Foreningens navn er Luft­havnens Idræts­for­ening - LIF. Foreningen blev stiftet den 22.august 1949 og er tilsluttet Firmaidræt StorKøbenhavn FSKBH.            

§ 1.2    Foreningen er hjemmehørende i Københavns og Tårnby kom­muner. For­enin­gens postadresse er den til en­hver tid siddende formands privat­adresse. 

§ 2.      FORENINGENS FORMÅL            

§ 2.1    Formålet med foreningens virke er gennem for­skellige idrætsaktiviteter at styrke og vedli­geholde medlemmernes fysik, sund­hed og styrke, sam­men­hold og kammerat­skab. 

§ 3.      FORENINGENS SPILLEDRAGT:            

§ 3.1    Foreningens farver er: gul, blå og hvid. 

§ 4.      MEDLEMSKAB:            

§ 4.1    Lufthavnens Idrætsforening er en forening for ansatte i Københavns Lufthavne A/S (CPH), Flyvesikringstjenesten København (NAVIAIR), Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og Trafikstyrelsen (tidligere SLV).

 § 4.2    Ansatte i virksomheder med tilknytning til Københavns Lufthavne og/eller ovennævnte virksomheder kan opnå medlemskab efter anmodning og bestyrelsens godkendelse.

§ 4.3    Medlemmer kan efter ansøgning til bestyrelsen få optaget ægtefælle/samlever som medlem af foreningen. Dog kan ægtefælle/samlever ikke være medlemmer af bestyrelsen.

§ 4.4    Pensionister, efterlønsmod­ta­gere og medlemmer, der fratræder, kan ef­ter ønske be­vare deres medlem­skab som aktive eller passive medlem­mer af LIF.    

§ 4.5    Ethvert medlem, der har gjort sig fortjent dertil, kan efter indstilling fra for­eningens med­lemmer og til godkendelse i bestyrel­sen, ud­nævnes til æres­medlem på den ordinære gene­ralforsam­ling. Æresmedlemmer er kontingent fri og har stemmeret.

 § 4.6    Modarbejder et medlem foreningens vedtægter eller interes­ser, eller skøn­nes det, at vedkom­mendes fortsatte medlem­skab af for­eningen kan skade dennes renommé, kan be­sty­relsen idømme karantæne eller ekskludere vedkommende.

 § 4.7    Ethvert medlem, der er blevet idømt ka­rantæne eller eksklu­sion har ret til at fordre sa­gen forelagt til endelig afgørelse på det førstkommende besty­rel­sesmøde, hvor sagen optages som et særskilt punkt på dagsordenen og hvortil det pågældende medlem indkaldes med sædvanligt var­sel.

 § 4.8    Ethvert medlem, som melder sig ud af foreningen og inden for 12 måneder melder sig ind igen, kan blive pålagt at betale kontingent for de mellemliggende måneder. Det er alene bestyrelsen, som beslutter, om denne paragraf skal tages i anvendelse i de aktuelle tilfælde.

 § 5.      KONTINGENT   

§ 5.1    Kontingent og indskud for aktive og passive med­lemmer fastsættes ef­ter behov på gene­ralforsam­lingen. Æresmed­lem­mer er kontin­gent fri.

§ 5.2    Kontingentre­stance udover 6 måneder medfører automatisk udelukkelse af foreningen og den­nes ar­range­menter. Genindmeldelse kan kun finde sted, hvis de 6 måneders restance er­lægges kontant og i hvert enkelt tilfælde ef­ter bestyrel­sens god­kendelse.

§ 6.      BESTYRELSEN            

§ 6.1    Foreningens daglige le­delse bestrides af en be­styrelse, der består af:

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

2 bestyrelsesmedlemmer

1 bestyrelsessupple­ant        

§ 6.2    Bestyrelsen er valgt for 2 år efter retningslinjerne i § 8.6.

§ 6.3    Bestyrelsen leder for­eningen i overens­stem­melse med nær­væ­rende ved­tægter samt de på gene­ralforsam­lingen trufne be­slutnin­ger, og har in­den for disse begræns­ninger den fulde myn­dig­hed til at handle på for­eningens vegne, ligesom den har ansvaret for forenin­gens midler og disses an­ven­delse.

§ 6.4    Bestyrelsen holder møde så ofte formanden fin­der det for­nødent, eller når mindst 2 besty­rel­ses­medlemmer an­moder derom og samti­dig medde­ler, hvilke sa­ger, der øn­skes be­handlet. Der skal dog mindst holdes 6 besty­rel­ses­møder år­ligt, idet 2 af disse møder skal være med deltagelse af sekti­onslederne eller disses stedfortrædere.

§ 6.5    Bestyrelsen, som ledes af forman­den, er be­slut­ningsdygtig, når for­manden og mindst 2 af de øv­rige besty­relses­med­lemmer er til stede.

Alle beslutninger træffes ved sim­pel stemme­fler­hed. Ved stemmelighed er for­man­dens stemme afgørende.      

§ 6.6    Med taleret, men uden stemmeret, kan besty­rel­sessupple­anten overvære bestyrelses­mø­derne. Hvis et bestyrelsesmedlem er fraværende, får supple­anten stemmeret.

§ 7.      SEKTIONSLEDERNE

§ 7.1    For hver idrætsgren vælges en sekti­onsleder på generalforsamlingen.

§ 7.2    Sektionslederne er den enkelte idræts­grens kon­taktperson overfor bestyrel­sen og FSKBH.

§ 7.3    Sektionslederne aflægger beretning på den årlige general­for­samling.            

§ 7.4    Bestyrelsen indkalder sektionslederne, med mindst 14 dages varsel, til 2 år­lige møder, der normalt afholdes i april og okto­ber måned. 

§ 8.      GENERALFORSAMLINGEN            

§ 8.1    Generalforsamlingen er forenin­gens højeste myn­dighed og afholdes hvert år i marts må­ned.

§ 8.2    Indkaldelse til generalfor­sam­lingen med an­gi­velse af dags­or­den sker via foreningens hjemmeside, samt via intranettet i Københavns Lufthavne A/S og Naviair med mindst 4 ugers varsel. Det skal fremgå af dagsordenen, hvilke bestyrelses­poster, der er på valg.     

§ 8.3    Forslag, der ønskes be­handlet på generalfor­sam­lingen samt kandidater til valg i henhold til § 8.6 og for­slag til oprettelse af nye sektioner, skal være forman­den i hænde se­nest 3 uger før gene­ral­forsam­lin­gen            

§ 8.4    Endelig dagsorden samt evt. forslag be­kendt­gø­res ved op­slag på foreningens hjemmeside, samt intranettet i CPH og NAVIAIR senest 7 dage før ge­ne­ral­forsamlingen. Til be­sty­relsesmed­lem­merne og sektions­le­derne fremsen­des den endelige dags­or­den, det revi­de­rede regn­skab, forslag til budget samt even­tuelle for­slag. Dette ma­teriale kan ethvert medlem efter ønske rekvirere.            

§ 8.5    Dagsorden for den ordinære generalfor­sam­ling skal in­de­holde følgende punkter: 

Valg af dirigent og stemmeudvalg

Formanden og sektionslederne af­læg­ger be­retning

Regnskab

Indkomne forslag

Fastlæggelse af kontingenter jf. § 5.1

Godkendelse af budget

Valg efter retningslinierne jf. § 8.6

Eventuelt         

§ 8.6    På den ordinære generalforsamling foretages valg af:

Formand (ulige år)

Næstformand (lige år)

Kasserer (ulige år)

Sekretær (lige år)

2 bestyrelsesmedlemmer (1 hvert år)

1 bestyrelsessuppleant (ulige år)

Sektionsledere (hvert år)

2 revisorer (1 hvert år)

1 revisorsuppleant (lige år)            

§ 8.7    Valgbar er ethvert stemmeberettiget med­lem jf. § 9.3. Fra­værende med­lemmer er kun valg­bare, hvis de forinden til be­styrelsen har afgivet erklæring om, at de er villige til at mod­tage valg. 

§ 9.      GENERALFORSAMLINGENS VIRK­SOM­HED            

§ 9.1    Generalforsamlingen er beslutnings­dygtig, når indkaldelse og dagsor­den er bekendtgjort i hen­hold til vedtægterne. Alle beslutninger afgøres ved almin­delig stem­meflerhed.            

§ 9.2    Afstemninger foregår ved håndsop­rækning, medmindre 1/3 af de frem­mødte kræver skriftlig afstemning.            

§ 9.3    Stemmeberettigede er ethvert medlem, som ikke er 3 måne­der i restance med kon­tin­gentet.            

§ 9.4    Medlemmer kan på generalforsamlin­gen stemme for højest 2 fra­væ­rende medlem­mer, når skriftlig fuldmagt forevi­ses og godkendes af dirigenten. Fuldmagter skal afleveres til diri­genten ved mø­dets begyn­delse og det skal klart fremgå, hvilke emner der er givet fuld­magt til.

§ 9.5    Der udarbejdes referat for Generalforsamlingen. Refe­ratet underskrives af diri­gent og formand. Referatet bekendtgøres på foreningens hjemmeside www.lif-lif.dk. 

§ 10.    EKSTRAORDINÆR GENERALFOR­SAM­LING            

§ 10.1 Bestyrelsen kan ind­kalde til ekstra­ordinær ge­ne­ralforsam­ling. Lige­ledes skal der indkaldes til eks­traordinær gene­ral­forsamling, når mindst 1/3 af med­lemmerne skriftligt for­lan­ger det.            

§ 10.2 På en ekstraordinær generalfor­sam­ling kan kun behandles de emner, som har givet an­ledning til indkaldelse.            

§ 10.3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes via foreningens hjemmeside samt intranettet i CPH og Naviair med mindst 7 dages varsel med an­givelse af dagsorden og af­holdes se­nest 4 uger efter an­mod­ningens fremsættelse. 

§ 11.    KASSERER            

§ 11.1 Foreningens regnskab følger ka­lenderåret.            

§ 11.2 Kassereren fremlægger det lø­bende drifts­regn­skab ved or­dinære bestyrel­sesmøder og af­lægger det revi­derede regn­skab samt for­slag til budget ved den ordinære generalfor­samling. 

§ 12.    REVISION            

§ 12.1 Revisorer og revisorsuppleant væl­ges af ge­ne­ralforsamlin­gen.            

§ 12.2 Revisorerne har ret til at revidere regnskabet når som helst, og regnskabet skal være revi­deret in­den forelæg­gelse på den or­dinære ge­neralfor­samling.            

§ 12.3 Revisorerne kan ikke være med­lemmer af be­sty­relsen. 

§ 13.    VEDTÆGTSÆNDRINGER            

§ 13.1 Vedtægterne kan kun ændres med mindst 2/3 majoritet af de på en ge­ne­ralforsamling af­givne stemmer, hvor æn­dringsforslaget fremgår af dagsor­denen.            

§ 13.2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning efter den gene­ralforsamling, de vedtages på. 

§ 14.    FORENINGENS OPLØSNING

§ 14.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når mindst 2/3 af de stem­me­beret­tigede medlem­mer stemmer for det på en generalforsamling og 2/3 af de frem­mødte stem­meberetti­gede medlemmer stemmer for det på en ef­terføl­gende ek­stra­ordi­nær general­for­samling.           

§ 14.2 Den afsluttende generalforsamling træffer be­slut­ning om ak­tivernes anven­delse. 

Formand - Marianne Andersen            

Næstformand - Palle Kjær Andersen

Kasserer - Palle Kjær Andersen            

Sekretær - Tina Forsberg

Bestyrelsesmedlem - Erik Meilstrup 

Bestyrelsesmedlem - Peter Kofoed 

Bestyrelsessuppleant - Steen Halvorsen            

Således vedtaget på LIF ordinære generalforsamling 25. marts 2014.

Nyeste kommentarer

14.03 | 13:59

Palle, vil du lægge B-møde 26/4 kl. 16:00 ind